“OMDAT WIJ OOK NIET PERFECT ZIJN EN WILLEN LEREN VAN ONZE FOUTEN HEBBEN WIJ EEN KLACHTENPROCEDURE”

Melden van klachten en misstanden

Taxiwerq heeft een gedragscode die alle werknemers en relaties aanspoort om professioneel en naar goed geweten te handelen. Toch een klacht of een probleem? Dan is ons uitgangspunt dat er in onderling overleg naar een bevredigende oplossing wordt gezocht met de desbetreffende persoon van Taxiwerq. Belangrijk is dat de klacht gaat over jouw eigen ervaring(en) met Taxiwerq. Taxiwerq mag geen inhoudelijke informatie verstrekken aan derden.

Lukt het niet om de situatie op te lossen met de desbetreffende persoon dan heb je twee opties:

  1. telefonisch contact opnemen met mevrouw L. Mennenga op telefoonnummer 0528-287401;
  2. het invullen van het klachtenformulier. Het klachtenformulier vind je hier.

Om de klacht zo goed mogelijk in behandeling te kunnen nemen, hebben wij zoveel mogelijk informatie van jou nodig. Daarom zijn alle velden verplicht bij het invullen van het klachtenformulier. Niet volledig ingevulde klachtenformulieren worden niet in behandeling genomen.

Alles ingevuld en dan?

Je kan het geheel ingevulde formulier direct per e-mail versturen (l.mennenga@taxiwerq.nl), eventueel voorzien van bijlage(n). Je kunt er ook voor kiezen om dit formulier te printen, in te vullen en met eventuele bijlage(n) op te sturen naar Taxiwerq t.a.v. mevrouw L. Mennenga.

Wat gebeurt er daarna?

Binnen twee weken nadat wij jouw klacht hebben ontvangen, krijg je een ontvangstbevestiging. In deze e-mail staat de naam van de klachtbehandelaar die jouw klacht zal gaan onderzoeken. De klachtbehandelaar neemt telefonisch contact met jou op om de klacht te bespreken. Als wij de klacht (direct) kunnen oplossen, dan zullen wij dat uiteraard doen. Als tijdens een gesprek met onze klachtbehandelaar blijkt dat jij de klacht als afgehandeld beschouwt, dan ontvang je hiervan een schriftelijke bevestiging. Wij streven ernaar de klacht zo snel mogelijk te behandelen, maar in ieder geval binnen zes weken na ontvangst. Mocht de behandeling van de klacht langer dan 6 weken duren dan wordt je hier schriftelijk over geïnformeerd.

Onafhankelijke derde
Is de klacht ondanks jouw melding niet naar tevredenheid opgelost, dan kun je contact opnemen met dhr. H. Lip.  Dit kan alleen per e-mail naar h.lip@talras.nl. De uitspraak van deze onafhankelijke derde is bindend voor beide partijen.

Bescherming en rechten van de beschuldigde
Wanneer een medewerker van Taxiwerq wordt onderzocht als gevolg van een melding via deze procedure wordt hij/zij hier normaliter van op de hoogte gesteld. Taxiwerq informeert de persoon tegen wie een onderzoek is ingesteld binnen vijf werkdagen. Deze periode kan worden verlengd indien men van mening is dat er risico op vernietiging van bewijs en/of belemmering van het onderzoek bestaat. Een ieder tegen wie een onderzoek is ingesteld heeft het recht zich te verdedigen tegen de aantijgingen en in beroep te gaan tegen nadelige bevindingen of besluiten.

Bewaartermijn klacht
De klachtendossiers zullen tot minimaal twee jaar na afsluiting van de klachtenafhandeling conform de vereisten van het vrijstellingsbesluit WBP bewaard worden. Daarbij wordt opgemerkt dat de termijn aanvangt vanaf de datum van afsluiting van de klachtenprocedure. Wanneer echter valt te voorzien dat men na afloop van tijd op de zaak terugkomt of een claimindiening te verwachten valt, dan is een langere termijn geoorloofd. Voor klachtendossiers kan in geval van het verwachten van een claim een bewaartermijn van vijf jaar worden ingesteld, daar het verjaringstermijn van een claim vijf jaar is.

Wijzigingen
Taxiwerq kan dit beleid op ieder moment wijzigen in overeenstemming met de vereisten van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Gegevensbescherming, privacy & vertrouwelijkheid
Bij een melding van misstanden en een onderzoek als gevolg daarvan dient alle wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en de behandeling van persoonsgegevens te worden nageleefd, met inbegrip van het recht op toegang tot en correctie of verwijdering van gegevens. Alle persoonlijke gegevens in verband met geregistreerde meldingen worden strikt vertrouwelijk behandeld en de privacy van zowel de melder als de persoon tegen wie een onderzoek is ingesteld wordt beschermd voor zover de wet dat toestaat en voor zover verenigbaar met de noodzaak een deugdelijk onderzoek in te stellen en, indien nodig, passende maatregelen te nemen.

Antidiscriminatiebeleid

Nee tegen discriminatie en ja tegen diversiteit

Taxiwerq staat en gaat voor gelijke behandeling. Om die reden staan wij het niet toe dat er gediscrimineerd wordt op grond van o.a. godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeuren, ras en geslacht. Taxiwerq staat 100% achter al haar werknemers die niet meewerken aan discriminatie. Taxiwerq voert een actief beleid en werkwijze om discriminatie onder haar werknemers te voorkomen. Lees in ons antidiscriminatiebeleid in het bedrijfs- en verzuimreglement welke maatregelen wij onder andere nemen.

Wanneer jij het gevoel hebt dat Taxiwerq jou gediscrimineerd heeft op 1 van bovenstaande (persoonlijke) kenmerken, willen wij jou graag verwijzen naar ons klachtenformulier.

X
Dit formulier is alleen in de weekenden en op feestdagen zichtbaar