“OM DUIDELIJK TE MAKEN WAT WE VAN ELKAAR MOGEN VERWACHTEN HEBBEN WIJ EEN VERZUIMPROCEDURE”

Verzuimprocedure

De huidige wet- en regelgeving is dermate streng dat de verantwoordelijkheden, voor ons én voor jou, veel groter zijn dan voorheen wanneer jij je ziek meldt. Er wordt van beide partijen een actieve houding geëist ten aanzien van re-integratie.

Daarom is het belangrijk dat er een duidelijke verzuimprocedure aanwezig is. We moeten precies weten wat er wordt verlangd en waar we in bepaalde situaties aan toe zijn. Beide partijen dienen zich altijd te houden aan de afgesproken verzuimprocedure.

Hier vind je de verkorte versie van onze verzuimprocedure. Voor de volledige versie willen wij jou wijzen op het bedrijfs- en verzuimreglement welke je ontvangen hebt bij jouw arbeidsovereenkomst.

Wat is ziekteverzuim (arbeidsongeschiktheid)? 

Ziekteverzuim heeft betrekking op de afwezigheid van jou op de werkplek als gevolg van ongeschiktheid voor het verrichten van (aangepast) werk vanwege ziekte, ongeval of gebrek. Verzuim wegens andere oorzaken, zoals een ziek kind, partner of ouder, of vanwege privéproblemen, maar ook arbeidsconflicten, worden niét als ziekteverzuim geaccepteerd. Dit betekent dat verzuimen (nalaten te doen waartoe men gehouden is) in deze alleen geaccepteerd wordt bij een medische oorzaak.

Er is een onderscheid in ziekteverzuim tijdens en bij einde van jouw dienstverband:

 • Verzuim tijdens jouw lopende dienstverband (ziek in dienst)

Wanneer je tijdens je dienstverband arbeidsongeschikt raakt, zal onze afdeling Verzuim jouw verzuimmelding in behandeling nemen en je begeleiden tijdens de ziekteperiode.  Wij laten ons hierin bijstaan door de bedrijfsartsen van Keesz.

 • Verzuim bij einde van jouw dienstverband (ziek uit dienst)

Het UWV voert de Ziektewet uit en regelt hierdoor de uitkeringen voor onder meer werknemers die ziek uit dienst gaan. Wij melden jou ziek uit dienst bij het UWV.

 • Verzuim na einde dienstverband – UWV

De verantwoordelijkheid voor jou, betreffende het ziekteverzuim, stopt in sommige gevallen niet na uitdiensttreding. De geldende wet- en regelgeving verplicht jou om ons informatie te verstrekken gedurende de ziektewet- en/of WIA-uitkering.

Verzuim tijdens jouw lopende dienstverband (ziek in dienst)

Zie hieronder puntsgewijs de belangrijkste onderwerpen betreffende jouw verzuimmelding.

Wijze van verzuimmelding door de werknemer

 • Een verzuimmelding doe je bij het taxibedrijf (planning) en bij ons (behandeling).
 • Een verzuimmelding doe je persoonlijk bij ons voor 09.30 uur dezelfde dag via 0528-287403.
 • Alleen in uiterste noodzaak mag de verzuimmelding door iemand anders worden gedaan.
 • Op erkende feestdagen en in het weekend kun je een verzuimmelding doen via het verzuimformulier op deze website.

Wat geef je door bij jouw verzuimmelding?

 • Als je niet op je eigen adres aanwezig bent, geef je bij de verzuimmelding door wat het verpleegadres is en op welk telefoonnummer je bereikbaar bent.
 • De verwachte duur van de arbeidsongeschiktheid.
 • De lopende werkzaamheden en jouw laatste werkdag.
 • Of je onder een vangnetbepaling valt.
 • Of je moest werken/gewerkt hebt op jouw eerste verzuimdag.
 • Jouw eerstvolgende werkdag volgens het rooster.
 • Of het verzuim verband houdt met een arbeidsongeval.
 • Is er sprake van verhaal op derden? Is de arbeidsongeschiktheid bijvoorbeeld veroorzaakt door een verkeersongeval waarvan de schuld bij de tegenpartij ligt?

Overig

Wij gaan jouw verzuimmelding in behandeling nemen en jou vanaf dag één begeleiden in de korte of langere duur van de arbeidsongeschiktheidsperiode. Dit doen we deels zelf en deels met de hulp van bedrijfsartsen. Tevens gaan wij met onze relatie(s) in gesprek om af te stemmen welke werkzaamheden passend kunnen zijn in jouw situatie. Om jou (deel)herstel te bevorderen verwachten wij van jou dat je:

 • tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid thuis/bereikbaar bent;
 • datgene doet dat bijdraagt aan het bevorderen van jouw herstel en nalaat wat het zou belemmeren;
 • geen andere arbeid verricht zonder dat wij het weten (betaald of onbetaald):
 • zodra je jezelf hiertoe in staat acht jouw werkzaamheden hervat;
 • begrijpt dat geen enkele behandelaar (fysio/huisarts) mag vaststellen of jij jouw werk kan hervatten. Dat kan en mag alleen een bedrijfsarts.
X
Dit formulier is alleen in de weekenden en op feestdagen zichtbaar